TOKUTEI GINO xưởng thực phẩm

🏢Địa điểm: chiba

💰Lương: 19.0 man / Tháng

Lâu lâu mới có được đơn tokutei hót quá nhà mình ơi🔥🔥🔥
⭕️Bonus, tăng lương đầy đủ như shain luôn.
💯Có thể chuyển lên shain sau 1 thời gian làm việc
Tokutei gino ngành thực phẩm xưởng bánh mì (CHIBA)
[#việc_làm_tokuteigino](https://www.facebook.com/hashtag/vi%E1%BB%87c_l%C3%A0m_tokuteigino?source=feed_text&epa=HASHTAG)
[#Kỹ_năng_đặc_định](https://www.facebook.com/hashtag/k%E1%BB%B9_n%C4%83ng_%C4%91%E1%BA%B7c_%C4%91%E1%BB%8Bnh?source=feed_text&epa=HASHTAG)
[#nhà_máy_thực_phẩm](https://www.facebook.com/hashtag/nh%C3%A0_m%C3%A1y_th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m?source=feed_text&epa=HASHTAG)

[
](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=938805436558400&set=a.289432164829067&type=3&eid=ARBB48lBNcorVgJo72-wfC4W8Mh95m3Un594HevAW5w7BC2wwmzkGPVJQJXofGFbTIIreckPE8r1TEpv)

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook