TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: Mie

💰Lương: 19.5 man / Tháng

Tokutei Chế biến tp . 10 Nữ . Làm tại Mie . Lương 19,5 man up to >> . Làm thêm 40h/ tháng. Nhận HCM

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook